Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Królowej Górnej

Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Królowej Górnej

PEDAGOG SZKOLNY

 

Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

 

Wśród poruszanych problemów znajdują się:

v  Pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne                     i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi), wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizowanie prelekcji                     i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież;

v  Określenie form i sposobów udzielania wsparcia uczniom, realizującym różne formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym;

 

v  Zorganizowanie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych  dla dzieci wymagających takiej pomocy;

 

v  Udzielanie  porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych ;

 

v  Udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

 

v  Koordynację działań podejmowanych na terenie szkoły z zakresu orientacji zawodowej, tj. organizowanie spotkań, prelekcji, wycieczek ułatwiających młodzieży wybór dalszego kierunku kształcenia i zawodu;

 

v  Współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;

 

v  Współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa);

 

v  Prowadzenie dokumentacji, tj. dziennika pedagoga oraz teczek indywidualnych dzieci i młodzieży zawierających dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających;

 

v  Doskonalenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.

 

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

  1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
  2. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
  3. Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
  4. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
  5. Masz problemy ze zdrowiem.
  6. Potrzebujesz rozmowy o trudnej sytuacji, w której się znalazłeś(aś).
  7. Chciałbyś(abyś) z kimś porozmawiać.
  8. Chciałbyś(abyś) pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
  9. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą inną sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Zapewniam całkowitą dyskrecję.

 

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

Poniedziałek

800 – 1030

800 – 940

Zajęcia rewalidacyjne

Wtorek

930 -  1405

13 20 -1405

Zajęcia rewalidacyjne

Środa

930 – 1130

1315 – 1415

 

11 30 -1315

Zajęcia rewalidacyjne

13 20 -1420

Zajęcia indywidualne z uczniami

 

 

Czwartek

940 – 1230

13 20 -1405

 

11 30 -1230

Zajęcia indywidualne z uczniami

13 20 -1405

Zajęcia rewalidacyjne

Piątek

850 – 1315

 

11 30 -1230

Zajęcia indywidualne z ucznia

12 30 -1315

Zajęcia rewalidacyjne