Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Królowej Górnej

Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Królowej Górnej

GODZINY OTWARCIA ŚWIETLICY

 

 

              Poniedziałek

 

                  Wtorek

                   Środa

                  Czwartek

                  Piątek

 

7:00-7:30

Anna Migacz

 

8:05- 8:50

Krystyna Ogorzałek

 

11:40 – 14:40

Anna Poręba

 

14:30- 16:00

Agnieszka Kumorek

 

 

 

 

 

7:00-7:30

Krystyna Romanek

 

11:40-12:40

Joanna Pałka

 

12:40- 13:10

Anna Migacz

 

13:10-16:00

Beata Nowak

 

7:00-7:30

Dorota Poręba

 

 

12:40- 15:00

Beata Nowak

 

15:00-16:00

Angelika Nowak

 

 

7:00-7:30

Dorota Poręba

 

11:40-12:30

Anna Skwarek-Nowak

 

12:30- 13:25

Tomasz Skraba

 

13:25- 16:00

Anna Migacz

 

 

 

7:00-7:30

Anna Migacz

 

11:40-12:30

Beata Nowak

 

12:30- 13:30

Krystyna Romanek

 

13:30- 14:30

Jadwiga Łęczycka

 

14:30-16:00

Krzysztof Czeluśniak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN PRACY OPIEKUNA ŚWIETLICY

        Nadzór nad realizacją statutowych celów i zadań świetlicy szkolnej pełni wychowawca  świetlicy, organizując jej pracę zgodnie z ułożonym przez siebie planem. Działalność wychowawcza tak,  jak  każda inna, powinna być dobrze zorganizowana

Główne założenia planu pracy :

 1. Wyposażenie świetlicy szkolnej w sprzęt, gry, pomoce dydaktyczne i inne artykuły potrzebne do prowadzenia zajęć przez cały rok szkolny.
 2. Przygotowanie sali świetlicy do prowadzenia zajęć opiekuńczych, wychowawczych  i dydaktycznych.
 3. Opracowanie rocznego planu pracy.
 4. Opracowanie dziennego rozkładu zajęć świetlicowych.
 5. Sporządzanie semestralnych sprawozdań z działalności świetlicy szkolnej oraz przedstawianie ich na posiedzeniach rady pedagogicznej.
 6. Przyjmowanie uczniów do świetlicy szkolnej.
 7. Prowadzenie zajęć wychowawczo-dydaktycznych w ustalonej liczbie godzin.
 8. Ocena działalności świetlicy szkolnej (opracowanie, przeprowadzenie i analiza wyników ankiety na ten temat).
 9. Współpraca z nauczycielami  szkoły ( udział w zebraniach zespołu wychowawczego, radach pedagogicznych, bieżąca wymiana informacji na temat uczniów), pedagogiem szkolnym, dyrekcją, rodzicami, higienistką, pracownikami stołówki szkolnej.

Dokumentacja świetlicy szkolnej:

W  skład dokumentacji świetlicy szkolnej wchodzą:

 1. roczny plan pracy,
 2. roczny plan zajęć,
 3. semestralne sprawozdania z działalności świetlicy szkolnej,
 4. dziennik zajęć wychowawczych,

 

 

Plan zajęć:

        Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu i odrabiania prac domowych. Spędzanie czasu w świetlicy szkolnej sprzyja powszechnemu rozwojowi uczniów oraz nadrabianiu opóźnień w tym zakresie. Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości, rozwijają umiejętności i wychowują. Ważny zatem jest dobór odpowiednich treści zajęć i metod ich prowadzenia. Dotyczą one najbliższego otocznie dzieci – rodziny, szkoły, kolegów, obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie, miejscu Polski w Europie i świecie. Rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne. Uwzględniają także tematykę nawiązującą do dni uroczystych i świątecznych oraz mówię o zmianach zachodzących w przyrodzie w ciągu roku, o ochronie środowiska naturalnego,    o złych skutkach nałogów, o  higienie życia codziennego i higienie umysłowej. Zabawa jest, obok nauki, podstawową formą aktywności uczniów.  Dlatego  uczestnicy zajęć w świetlicy mają czas na dowolną zabawę zgodnie ze swoimi upodobaniami, Odpowiednio dobrane, ciekawe zabawy i gry wzbogacają  wiadomości i doświadczenia uczniów, kształtują umiejętności, angażują emocjonalnie, dają okazję do oceniania                  i wartościowania. Zajęcia świetlicowe wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą logicznego  myślenia, wypowiadania się, pamięć, uwagę, pobudzają fantazję    i wyobraźnię, a także wyrabiają wrażliwość estetyczną i muzyczną. Gry z zabawy ruchowe podnoszą sprawność fizyczną uczniów. Zajęcia w świetlicy szkolnej umożliwiają poznawanie i rozwój zainteresowań uczniów. Kształtują umiejętność współżycia i współdziałania w grupie.

Sala świetlicy wyposażona jest w wiele ciekawych gier edukacyjnych, laptopy z dostępem do internetu, dvd , telewizor do  prezentacji programów i filmów edukacyjnych, dwa stoły do tenisa stołowego.